POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzule informacyjne stanowiące integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych.
Informacje dla Klientów dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych:
DOROTA KATENDE z siedzibą w Gdyni ( 81-509) przy ulicy Plac Gornośląski 21.

Kontakt:
email dorota@safaritravel.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 452 928 715 lub pisemnie pod adres siedzimy administratora.

Inspektor ochrony danych :
Kontakt: dorota@safaritravel.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych:

przygotowanie oferty usługi turystycznej,
zawarcie umowy świadczenia usługi turystycznej,
realizacja zamówionych usług zgodnie z w/w umową,
dokonanie rezerwacji biletów na przeloty, przejazdy pociagami, promami i autobusami,
rezerwacje miejsc noclegowych,
zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego związanego z oferowanym wyjazdem,
pomoc w nagłych wypadkach podczas wyjazdów zorganizowanych przez Safari Travel Dorota Katende,
dochodzenia roszczeń przez administratora w razie nie opłacenia przez klienta zrealizowanych lub zamówionych świadczeń wymienionych w umowie lub rezerwacji.
przesłanie tylko zamówionych przez klienta książek, informatorów lub gadżetów droga poczty tradycyjnej.

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczenia usług turystycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Odbiorcy danych:
upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy administratora danych,
linie lotnicze oraz agenci lotniczy dokonujący rezerwacji na bilety lotnicze na zlecenie administratora,
kontrahenci zagraniczni współpracujący z administratorem,
zakład ubezpieczeń turystycznych współpracujący z administratorem,
biuro księgowe administratora,
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłacznie na podstawie umowy powierzenia danych m. in. w zakresie usług IT.

Przysługuje Pani/ Panu prawo:
• dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usługi turystycznej.